Селищна могила Бургас

Селищна могила БургасНаучен ръководител на арх. проучвания Мирослав Класнаков

Селищна могила Бургас в м.Солна нива /10-ти километър/

Археологическите разкопки на селищна могила Бургас стартираха през 2008 г. с финансовата подкрепа на Община Бургас. Ръководител на проучването е Мирослав Класнаков (РИМ-Бургас), а в теренната работа и интердисциплинните анализи взеха участие утвърдени специалисти от страната и чужбина. Най-ранното селище е възникнало през късния период на новокаменната епоха (края на 6 хил.пр.Хр.). Животът е продължил и през цялата каменно-медна епоха (цялото 5 хил.пр.Хр. – началото на 4 хил.пр.Хр.). В проучените жилища и свободните пространства между тях е открит разнообразен археологически материал, свързан със стопанския живот и вярванията на праисторическото население. Сечивата от камък, кремък, кост и рог представят напреднала степен в строителството на жилища, производството на керамика, обработването на кожи, предачеството, тъкачеството и др. занаяти.
Изследваните останки от растения (археоботаничен ансамбъл) и животни (археозоологичен ансамбъл) очертават стабилно икономическо развитие с хилядолетни традиции в селектирането и отглеждането на зърнени култури и доместикацията и развъждането на домашни животни. Второстепенна роля в изхранването на населението са имали събирането на диви плодове и ловуването на диви животни и птици.
Разнообразни са многобройните керамични съдове. Част от тях са използвани в домакинството, а други – с по-специфични форми и украса, са изпълнявали строго определени функции в религиозния живот и са използвани при различни ритуали. Основно място в праисторическия пантеон заема Богинята майка – Земя. Култът към нея е засвидетелстван с многобройни находки на керамична антропоморфна пластика и различни предмети със семантична натовареност, свързани с почитта и преклонението пред нея. Откритата материална култура в селищна могила Бургас я очертава като реперен обект за проучване на праисторическите епохи по южното българско Черноморие и свързва Бургаската низина със синхронно развиващите се праисторически култури по цялото западно Черноморие, континенталната част на Балканския полуостров и северозападна Мала Азия.

1. Селищна могила Бургас

СЕЛИЩНА МОГИЛА БУРГАС
СЕЗОН 2009

Археологическите разкопки на селищна могила Бургас са проведени в периода 01.06-30.06.2009 г. с финансовата подкрепа на община Бургас.
Могилата е разположена на 7.5 км от черноморския бряг в близост до Атанасовското езеро. Има средна височина 2.70 м над околния терен и среден диаметър 80.35 м. От север протича малката Баневска река, събираща водите си от минералните извори между селата Ветрен и Банево (Бургаските минерални бани).
Регистрирани са депозити от две праисторически епохи – неолит и халколит. В неолитния пласт са открити материали от късните етапи на епохата, синхронни с периоди Караново ІІІ-ІV и вероятно Караново ІV в Тракия. Халколитът е представен с керамика и находки от ранните и късните етапи на епохата. През сезон `09 е регистрирана и част от ново жилище. Формите и украсата на керамичните съдове в него го отнасят към средния халколит.
През ранния и средния халколит постройките са градени от колове и плет измазани с глина, а в жилищното пространство е имало и свободно стоящи колове, поддържащи покривната конструкция. Пещите са с подковообразна форма и отвор на юг или запад. Регистрираните жилища от тази епоха са загинали в следствие на силни пожари. Сред деструкциите и около тях е открит разнообразен археологически материал. Реставрирани са 25 керамични съда и капаци, украсени с релефна, врязана и инкрустирана украса, а също и с рисунка от бяла боя и графит. Широко разпространени са богато украсените антропоморфните съдове-хранилища, снабдени с капаци, а също и лилиевидните съдове, част от които са върху високи конусовидни столчета. Намерени са и много сечива, използвани в праисторическото домакинство – стъргалки, остриета и ножове от кремък, тесли и брадви от камък, игли, шила, копачки и муфи от кост и рог, керамични прешлени за вретено, хромели, чукалки и др. Внимание заслужават и находките от гривни, изработени от мида Spondylus, свидетелстващи за контакти със Средиземноморското крайбрежие. Интересни са и фрагментираните антропоморфни и зооморфни керамични фигурки, свързани с религиозните вярвания на халколитното население.
Археологическите разкопки на селищна могила Бургас дават нова информация за материалната и духовна културата на праисторическите общества, обитавали Западното Черноморие, а също и за относителната хронология на неолита и халколита в този регион.


2. Антропоморфен съд и капак от сезон 2009 – среден халколит

3. Керамичен съд – ранен халколит

4. Керамични съдове от сезон 2009 г. – ранен халколит

5. Керамични съдове и капак от сезон 2009 г. – ранен и среден халколит