Обикновена водна змия

Обикновена водна змияОбикновената водна змия (Natrix natrix) е известна още като жълтоуха водна змия (или жълтоушка) поради това, че странично зад главата се намират две светли петна – най-често жълти.
У нас се срещат два подвида Natrix natrix natrix (гърбът без светли надлъжни ивици) и Natrix natrix persa (гърбът с две светли надлъжни ивици).

Видът не е отровен. Широко разпространен е в цялата страна до 1200-1400 м н.в., като изключение до 2000-2100 м н.в. (в Беласица и и Средна Стара планина). Предпочита места със сладка или слабо солена вода (блата, езера, язовири, реки, потоци, влажни ливади, влажни долове,заливни гори). Плува отлично,с плавни „змиевидни“ извивки на тялото. Далеч от водата могат да бъдат намерени представители, когато женските търсят място за снасяне на яйцата или през лятото, ако водоемът пресъхне и те търсят други подходящи за живеене места.
Предимно дневен вид, но през топлите нощи също се храни. Основната храна са земноводни – жаби, тритони, попови лъжички, а също риба, много рядко – гризачи, гущери, дребни птици. Плячката си поглъща жива. Ловува както във водата, така и на сушата. При улавяне почти никога не хапе, но изхвърля през клоаката си зловонен секрет. На дължина, макар и много рядко, достига 140 см.

У нас обикновената водна змия е защитена с приложение III на „Бернската конвенция“. На повечето места е често срещана и не е застрашена от изчезване.