Черен бързолет

Черен бързолетБързолетите са дребни птици, които са отлични летци. Приличат на лястовици и често се бъркат с тях. Прекарват целия си живот във въздуха – там се хранят, копулират, събират строителен материал, пият вода и дори се къпят. С помощта на радари е установено, че преди да настъпи нощта, малки групи от бързолети се издигат на голяма височина, над 1500 м и там спят летейки. Бързолетите нямат постоянна температура на тялото, както другите птици Температурата им може временно да се понижи и птиците изпадат във вцепенено състояние. При внезапни застудявания през размножителния период, когато изчезват летящите насекоми, с които се хранят, възрастните отлитат от района, а малките в гнездото изпадат във вцепенено състояние до няколко дни.
В Палеарктика черният бързолет Apus apus е широко разпространен, мигриращ вид. Поради големия си ареал този вид обитава както зони далеч на Север в Скандинавия и Русия, така и зони със средиземноморски климат в Южна Европа и Северна Африка, в Средна Азия и полупустинни райони. В миналото е обитавал предимно скалисти терени и стари разредени гори. Днес черният бързолет е един от честите синантропни видове птици.

Черният бързолет е кафяво-черен на цвят, като гърлото и подбрадието са белезникаво-кремави. Крилата му са дълги, със сърповидна форма и са по-дълги от тялото. Затова не може да излита от равни повърхности. Много често хора намират птици на земята и си мислят, че са ранени, а в същност трябва просто да ги подхвърлят във въздуха и бързолетът ще отлети.

В Бургас пристига през средата на април и остава до средата на септември. Строи гнездата си под стрехи, под покривни пространства, цепнатини и ниши по сградите. Гнездото представлява плитка чашка от треви, пера или други растителни части. Обикновено снася 2-3 яйца, като снасянето може да се забави при застудяване на времето. Мътенето продължава около 20 дни, а малките излитат от гнездата след около месец и половина. Гнездовия успех силно зависи и от метеорологичните условия, като сухото и топло лято благоприятства за успешно размножаване и по-голям брой излетели малки. Студеното и дъждовно време води със себе си нисък гнездови успех.

Доц. д-р Светла Далакчиева