AQUAE CALIDAE Том I

Издава:
Регионален исторически музей Бургас с финансовата подкрепа на Община Бургас
Бургас, 2021
ISBN: 978-619-91678-4-7

Редакционна колегия:
Доц. д.н.а. Димчо МОМЧИЛОВ – главен редактор
Албена НАКЕВА – научен редактор
Превод на английски език на резюметата:
Мила МИДЕЛИЕВА
Предпечатна подготовка:
Нели НИКИФОРОВА-ХРИСТОВА
Цветана ИЛЕВА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ПРЕДГОВОР
Димчо МОМЧИЛОВ, Мирослав КЛАСНАКОВ
Бургаските минерални бани (Акве калиде – Терма, Термополис) – пресечна точка на епохи, народи, култури
Атанас ОРАЧЕВ
Aquae calidae, Thermopolis, Thermae, τὰ Θέρμα и Лъджа в античната и средновековната картография
Мария МАНОЛОВА-ВОЙКОВА
Средновековната керамика на Терма
Стела ДОНЧЕВА
Предмети на християнския култ от проучванията на Акве калиде, Бургаски минерални бани
Мирослава ДОТКОВА
Нумизматичният комплекс открит по време на разкопките на Aquae Calidae през 2013-2015 г.
Стоянка ДИМОВА
Монети от Акве калиде в колекцията на Музей „Старинен Несебър“
Иван ЙОРДАНОВ
Печатите от Акве калиде – разкопки 2015-2016 г.
Милен НИКОЛОВ
Аподитериуми или кули? Резултати от археологическо проучване в Акве калиде през 2015г.
Васил ДОНЧЕВ
Архитектурен облик, функционално решение, периодизация на разкритите структури от банския комплекс Акве калиде, Бургаски минерални бани
Владислав ТОДОРОВ
Керамичните лули от Акве калиде в контекста на общото разпространение и употреба на лули в българските земи през периода ХVІІ – ХІХ в.
Димитър КОСТОВ
Изследване и видово диференциране на археологически костен материал от обект Акве калиде – Бургаски минерални бани (сезон 2008-2012 и 2013 г.)
УЧАСТНИЦИ В ТОМА

Изтегли като пдф >>